Результати моніторингу міжнародної технічної допомоги 2020 рік

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу проекту (програми)
“Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України

та протидії розповсюдженню зброї масового знищення проекту (програми)”

Піврічний/річний/заключний

(зазначити необхідне)

річний

Період звітування

2020 рік

1. Вихідні дані проекту (програми)

Партнер з розвитку

Державний Департамент США, Бюро з міжнародної безпеки та нерозповсюдження, Офіс з питань співробітництва в сфері експортного контролю (ISN/ECC).

Бенефіціар

Державна служба експортного контролю України:

адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300

Реципієнт

Державна служба експортного контролю України:

адреса: вул. Кирилівська, 19-21, Київ, 04080, Україна; код ЄДРПОУ 00010300

Номер реєстраційної картки проекту

від 30.10.2019 № 2053-18 (строк реалізації: 11.06.2007 – 30.09.2020).

Крім того, у ІІ півріччі 2020 р. Держекспортконтролем підписано План спільних дій проекту технічної допомоги, згідно з яким строк реалізації зазначеного проекту продовжено до 30.09.2021.

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів

Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках

Відповідно до завдання проекту щодо підвищення професійного рівня службовців органів-реципієнтів шляхом проведення навчальних та освітніх заходів та консультацій здійснено такі заходи:

1. Доопрацьовано проект навчального посібника з питань ліцензування у сфері експортного контролю для працівників Держекспортконтролю, а також відповідних презентацій для викладання або самонавчання, розроблених спільно з науковими співробітниками Центру політичних досліджень (CPR) при Університеті м. Олбані Університету штату Нью Йорк (SUNY). Передбачається, що підручник та презентаційні матеріали стануть всеохоплюючим інформаційно-довідковим матеріалом, джерелом інструкцій у сфері ліцензування та навчальними матеріалами для підвищення кваліфікації працівників Держекспортконтролю, що є важливим чинником забезпечення належного виконання завдань із запобігання розповсюдженню ЗМЗ та засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях.

2.  У рамках Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного Департаменту США 4-5 лютого 2020 р. у м. Київ проведено Українсько-Американський Діалог вищого рівня з питань експортного контролю, метою якого було досягнення спільного розуміння ролі ефективної та дієвої системи експортного контролю, обговорення викликів (і методів їх врегулювання) і окреслення нових тенденцій, а також забезпечення політичної підтримки та виділення державних ресурсів для ефективного реформування системи експортного контролю України.   

3. Американською стороною 26-27 жовтня 2020 р проведено віртуальний семінар із запобігання нецільового використання чутливих технологій та критично важливих товарів, призначений для експертів, представників міжнародних і регіональних організацій та промисловості з 35 країн світу. До зазначеного заходу залучено представника Держекспортконтролю. Учасники семінару ознайомились з практичними аспектами експортного контролю для попередження нецільових передач та незаявленого використання технологій в інтересах розробки ЗМЗ або нарощування військового потенціалу; вивчили питання зв’язку прямих іноземних інвестицій та експортного контролю; окреслили навички та ресурси, необхідні для підтримання ефективної реалізації контролю за передачами стратегічних товарів, а також механізми аналізу інвестицій на предмет наявності загроз національній безпеці.

Проведена за вказаним напрямком робота сприяла формуванню свідомого та виваженого підходу у прийнятті рішень щодо можливості надання дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів з метою недопущення розповсюдження ЗМЗ та нарощення військових можливостей окремих держав, які викликають занепокоєння з точки зору безпеки.

Відповідно до завдання проекту щодо удосконалення систем аналізу ризиків та підтримки розвитку інформаційних систем і баз даних для працівників Держекспортконтролю оформлено підписку на Звіт про ризики проекту “Вісконсин” (у звіті публікується інформація про фізичних та юридичних осіб, які можуть мати відношення до розповсюдження ЗМЗ, а також опис господарської діяльності компаній).

Відповідно до завдання проекту щодо залучення міжнародних експертів та організації консультацій для надання рекомендацій в рамках розробки та удосконалення нормативно-правової бази в сфері експортного контролю та забезпечення її відповідності вимогам резолюцій Ради Безпеки ООН, рекомендаціям міжнародних режимів експортного контролю та нерозповсюдження, членом яких є Україна, міжнародним зобов’язанням та домовленостям України Програмою з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) Державного Департаменту США спільно з Програмою ЄС “Партнер партнеру” з питань контролю за товарами подвійного використання здійснено аналіз проекту змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”, розробленого Держекспортконтролем, та надано пропозиції щодо його удосконалення.

Відповідно до завдання проекту щодо впровадження системи електронного ліцензування міжнародних передач товарів, що підлягають експортному контролю, Програма EXBS продовжувала надавати сприяння впровадженню в Україні електронної системи у сфері державного експортного контролю, зокрема, шляхом координації взаємодії з естонською компанією-розробником програмного забезпечення “СпінТЕК”. Протягом звітного періоду компанією-розробником оновлено програмний код зазначеної електронної системи.

В результаті спільних дій інформаційно-телекомунікаційну систему електронної системи у сфері державного експортного контролю введено в дослідну експлуатацію (наказ Держекспортконтролю від 18.12.2020 № 138).

З метою унормування порядку отримання дозволу, висновку чи документа про державні гарантії у сфері державного експортного контролю з використанням електронної системи Держекспортконтролем розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", яким передбачається доповнити Закон статтею, якою визначити, що засобом взаємодії суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, під час проведення експертизи та надання адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю є електронна система у сфері державного експортного контролю (далі – електронна система).

Основними завданнями електронної системи є:

автоматизація процесу надання адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю;

обмін інформацією між Держекспортконтролем та міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та державними органами, уповноваженими згідно із законодавством здійснювати заходи у сфері державного експортного контролю.

Загальна сума витрачених під час реалізації проекту (програми) коштів міжнародної технічної допомоги на кінець звітного періоду (за наявності),
у тому числі за категоріями:

Держекспортконтроль не володіє інформацією щодо загальної вартості наданої міжнародної допомоги в рамках Проекту.

послуги з організації тренінгів, навчання, опитування, інформаційні кампанії

-

консультаційні послуги

-

обладнання

-

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд

-

адміністративні витрати виконавця

-

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими

Кількісні та/або якісні критерії результативності

проекту (програми)

Заплановані результати

на кінець звітного періоду

Фактичні результати

на кінець звітного періоду

Планами спільних дій Програми з експортного контролю та безпеки кордонів та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державної фіскальної служби України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України та Державної служби експортного контролю України щодо реалізації Проекту технічної допомоги „Надання технічної допомоги з метою посилення системи експортного контролю України та протидії розповсюдженню зброї масового знищення”, підписаними 10.09.2019 та 29.09.2020, визначено, що критеріями результативності проекту, серед іншого, можуть вважатися:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість ліцензій (заяв) на здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають експортному контролю, опрацьованих органами-реципієнтами;

-

протягом 2020 р. опрацьовано 2384 заяв;

кількість розроблених та удосконалених нормативно-правових актів з питань державного експортного контролю;

 

 

протягом 2020 р. розроблено 28 нормативних актів; прийнято - 1 (на основі 9 проектів); погоджено 4 проекта, розроблених МЗС на виконання резолюцій РБ ООН;

термін, необхідний для міжвідомчого обміну інформацією з питань експортного контролю;

 

-

середній термін опрацювання заяв суб’єктів господарювання (з урахуванням міжвідомчого узгодження) протягом 2020 р. склав 48,4 дні;

кількість виявлених правопорушень в сфері експортного контролю;

 

-

протягом 2020 р. складено 60 постанов про накладення на суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів – юридичних осіб штрафів за порушення вимог законодавства в галузі державного експортного контролю;

кількість службовців органів-реципієнтів, які пройшли навчання з метою підвищення професійного рівня, покращення навичок та вмінь в сфері експортного контролю

-

протягом 2020 р. 5 представників Держекспортконтролю пройшли навчання в рамках проекту;

-

-

протягом 2020 р. проведено 2 відео-конференції з американською стороною щодо обговорення пропозицій до законопроекту “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”

4.      Узагальнена оцінка бенефіціаром результатів проекту (програми)

Отримана допомога відповідає потребам Держекспортконтролю та завданням проекту.

5. Проблемні питання та/або пропозиції

Відсутні проблемні аспекти, які потребують додаткового врегулювання.

       

 

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль