ІНФОРМАЦІЯ про здійснення Державною службою експортного контролю України у 2021 році державної регуляторної політики

Інформація
про здійснення Державною службою експортного контролю України у 2021 році державної регуляторної політики

 

Державна служба експортного контролю України (Держекспортконтроль) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю з метою забезпечення захисту національних інтересів України, дотримання нею міжнародних зобов'язань щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобів її доставки, обмеження передач звичайних видів озброєння, недопущення використання зазначених товарів у терористичних та інших протиправних цілях.

Діяльність Держекспортконтролю спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економіки України і який реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю.

Держекспортконтроль відповідно до покладених на нього завдань узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Першому віце-прем’єр-міністру України – Міністру економіки України.

Пріоритетні напрями діяльності Держекспортконтролю щорічно визначаються планами його діяльності на відповідний рік і безпосередньо спрямовані на забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у сфері нерозповсюдження та експортного контролю, сприяння розвитку експорту озброєнь і військової техніки, створення умов доступу України до міжнародного ринку сучасних озброєнь, а також лібералізація умов ведення бізнесу з орієнтацією на європейські дерегуляційні механізми.

В контексті реалізації вказаних пріоритетів Держекспортконтроль постійно здійснює роботу з розробки в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення національної системи експортного контролю, зокрема з метою  підвищення її прозорості, спрощення та цифровізації адміністративних процедур з одночасним посиленням інституційної спроможності забезпечення захисту національних інтересів і дотримання міжнародних зобов’язань.

Разом з цим Держекспортконтроль бере участь у заходах, які періодично організовуються Державною регуляторною службою з метою напрацювання пропозицій для вирішення проблемних питань господарської діяльності шляхом її дерегуляції. Голова Держекспортконтролю входить до складу міжвідомчої робочої групи з питань дерегуляції господарської діяльності (постанова Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 925), а також до складу тимчасової робочої групи у сфері економічної, цінової, інвестиційної та зовнішньоекономічної політики, а також міжвідомчої координації з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС.

З метою забезпечення участі громадськості у підготовці та опрацюванні пропозицій щодо формування державної політики у сфері державного експортного контролю при Держекспортконтролі діє Громадська рада, яка є тимчасовим консультативно-дорадчим органом у цій сфері. Положення про зазначену Громадську раду, затверджено наказом Держекспортконтролю від 01.04.2021
№ 42, який розміщений на веб-сайті Держекспортконтролю (www.dsecu.gоv.ua) у підрозділі “Громадська рада” розділу “Для громадськості та ЗМІ”.

Так, у 2021 році в результаті регуляторної діяльності Держекспортконтролю з підготовки регуляторних актів у сфері державного експортного контролю, було розроблено або доопрацьовано низку проектів актів різної юридичної сили, ключовими з яких є проекти, визначені у плані діяльності Держекспортконтролю з підготовки проектів регуляторних актів (наказ від 10.12.2020 № 129, розміщений на веб-сайті Держекспортконтролю у підрозділі “Регуляторна політика” розділу “Про службу”), а саме:

проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання”;

проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролюю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”;

проект постанови “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”;

проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач”.

Інформація про стан опрацювання зазначених проектів регуляторних актів на кінець звітного періоду наведена в додатку.

 

Голова Держекспортконтролю                                                                                                                                                           Олександр ПАВЛІЧЕНКО 


 

       Додаток                    

 

 

Інформація
про діяльність Держекспортконтролю, що здійснювалася у 2021 році
відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

 

№ з/п

 

Назва проекту регуляторного акта

Основні проблемні питання, що потребують вирішення

Заходи щодо виконання

Пояснення очікуваного результату

1.

Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використанняˮ

Необхідність удосконалення національної системи експортного контролю, оптимізації процедур контролю, автоматизації процесів надання адміністративних послуг у цій сфері та імплементації у національне законодавство положень і правил регуляторних актів Європейського Союзу, що встановлюють режим контролю за передачами товарів і технологій подвійного використання, а також пов’язаною з ними посередницькою діяльністю.

Підстави для розробки законопроекту та основні проблемні питання, що потребують вирішення шляхом держаного регулювання, визначені:

пунктом 1 Плану заходів щодо реалізації Стратегії відродження вітчизняного авіабудування на період до 2022 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 № 429-р;

підпунктом “г” підпункту 3 пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28.08.2014, введеного в дію Указом Президента України від 24.09.2014 № 744;

абзацом п’ятим підпункту 8 пункту 2 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 лютого 2020 року “Про основні показники державного оборонного замовлення на 2020 рік та 2021, 2022 роки”, введеного в дію Указом Президента України від 27.02.2020 № 59;

пунктом (кроком) 196 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 276-р;

підпунктом “а” пункту 1.9.4.2 цілі 1.9.4 стратегічної мети 1.9 розділу 1 Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік, затвердженої Указом Президента України від 11.05.2021 № 189/2021;

підпунктом 5 пункту 3 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021, введеним в дію Указом Президента  України від 20.08.2021 № 372/2021.

 

Протягом звітного періоду Держекспортконтроль суттєво доопрацьовав раніше розроблену редакцію проекту Закону, зокрема з урахуванням зауважень і пропозицій, одержаних від Мінекономіки, Мін’юсту, Мінцифри, Мінфіну, ДРС, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади та державних органів, а також пропозицій експертів Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) державного Департаменту США, Посольства США в Україні, Програми ЄС з питань контролю за товарами подвійного використання та Державного концерну “Укроборонпром”. Доопрацьований законопроект у серпні був надісланий Мінекономіки до Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У листопаді проект Закону був повернутий для актуалізації, в рамках якої Держекспортконтроль його доопрацював шляхом врахування деяких  положень оновленого Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20.05.2021 № 2021/821, що встановлює режим Союзу щодо контролю за експортом, посередницькою діяльністю, технічною допомогою, транзитом та передачами товарів подвійного використання.

У зв’язку із суттєвим доопрацюванням законопроекту він у грудні був надісланий до Мінекономіки для погодження в установленому порядку.

Проектом Закону зокрема передбачається:

корегування термінології з метою її однозначного розуміння;

визначення переліку основних процедур державного експортного контролю;

запровадження електронної (інформаційно-телекомунікаційної) системи  у сфері державного експортного контролю, яка дозволить автоматизувати основні процедури контролю та надавати адміністративні послуги у цій сфері в електронній формі;

забезпечення можливості подання суб’єктами господарювання до Держекспортконтролю заяв про отримання адміністративних послуг та отримання таких послуг в електронній формі;

спрощення процедури реєстрації суб’єктів господарювання як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів, суттєве скорочення строку проведення такої реєстрації (з 30 до 10 днів) та збільшення строку її дії (від 3 до 5 років);

збільшення строку дії разового дозволу на право здійснення міжнародних передач товарів (від 1 до 2 років), який надається Держекспортконтролем;

часткове зменшення строків розгляду Держекспортконтролем заяв про отримання адміністративних послуг та визначення випадків коли застосовуються окремі скорочені строки (на міжнародні передачі в рамках міждержавних і міжурядових договорів та для забезпечення потреб ЗСУ);

визначення вичерпних переліків підстав для відмови у надання адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю;

спрощення вимог щодо оформлення і підтвердження державними органами іноземних держав документів про підтвердження доставки товарів, які подаються суб’єктами господарювання до Держекспортконтролю в результаті експорту товарів;

узгодження визначень правопорушень у сфері державного експортного контролю із вимогами законодавства у цій сфері;

виключення можливих корупційних чинників під час прийняття рішень з питань державного експортного контролю.

2.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення”

 

Необхідність імплементації рішень міжнародного режиму експортного контролю “Вассенаарська домовленість”, а саме рішень, ухвалених державами-учасницями режиму на його Пленарних засіданнях у 2016 - 2019 рр., шляхом  внесення змін до Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 № 1807).

Разом з цим є потреба в:

узгодженні Порядку із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами та  міжнародними стандартами;

перегляді практики надання відкритих та генеральних дозволів або висновків на право здійснення міжнародних передач товарів військового призначення, базуючись на досвіді провідних країн світу;

зниженні ризику потрапляння товарів військового призначення українського походження до терористичних угрупувань або їх протиправне використання третіми особами через посередника (іноземного імпортера);

удосконалення порядку здійснення контролю за передачами іншому кінцевому споживачеві товарів військового призначення, експортованих з України та включених до складу інших виробів, які можуть бути використані для військових потреб або в інших протиправних цілях;

урегулюванні порядку міжвідомчого узгодження питань про можливість видачі дозволів та висновків на право здійснення міжнародних передач товарів військового призначення.

У зв’язку з численними пропозиціями, одержаними Держекспортконтролем під час узгодження  проекту постанови із заінтересованими органами, він декілька разів доопрацьовувався та на кінець звітного періоду перебував на черговому погодженні у Мінекономіки.

Прийняття проекту постанови сприятиме зміцненню міжнародного авторитету України як держави, що додержується своїх міжнародних зобов’язань у сфері нерозповсюдження та експортного контрою, а також дозволить імплементувати міжнародні стандарти на шляху до удосконалення державного контролю через зниження ризиків неконтрольованого використання товарів військового призначення у незаконних військових, терористичних, інших протиправних цілях та запобігання, як наслідок, застосування до суб’єктів господарювання України вторинних санкцій іноземними державами.

3.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання”

 

Необхідність імплементації рішень міжнародних режимів експортного контролю, ухвалених на їх Пленарних засіданнях у 2016 - 2019 рр., шляхом  внесення змін до Єдиного списку товарів подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю (додаток до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86).

Разом з цим є потреба в:

узгодженні Порядку із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, міжнародними договорами та  міжнародними стандартами;

удосконалення порядку здійснення контролю за передачами на території України іншим кінцевим споживачам товарів подвійного використання, які були імпортовані в Україну з наданням державних гарантій щодо їх використання у заявлених цілях або без таких;

спрощення процедури контролю щодо деяких категорій товарів подвійного використання, які тимчасово вивозяться для проведення  гарантійного ремонту раніше експортованих виробів.

У зв’язку з численними пропозиціями, одержаними Держекспортконтролем під час узгодження  проекту постанови із заінтересованими органами, він декілька  разів був доопрацьований та на кінець звітного періоду перебував на  повторному міжвідомчому узгодженні

Прийняття проекту постанови сприятиме зміцненню міжнародного авторитету України як держави, що додержується своїх міжнародних зобов’язань у сфері нерозповсюдження та експортного контрою, а також дозволить імплементувати рішення міжнародних режимів експортного контролю та міжнародні стандарти у цій сфері.

В рамках зазначеної мети державного регулювання положення проекту постанови спрямовані на:

зниження ризиків неконтрольованого використання товарів подвійного використання у незаконних військових, терористичних, інших протиправних цілях:

спрощення процедури отримання суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач деяких категорій товарів подвійного використання.

4.

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач”

Необхідність удосконалення процедури державної атестації систем внутрішньофірмового експортного контролю, створених суб’єктами здійснення міжнародних передач товарів, визначення критеріїв для оцінки рівня їх функціонування, а також запровадження заходів для підвищення кваліфікації посадових осіб суб’єктів господарювання, які забезпечують належну роботу таких систем

Було розроблено пропозиції  для підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України.

В той же час на виконання абзацу четвертого підпункту “г” підпункту 5 пункту 3 Плану організації виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.06.2021 “Про стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України”, введеного в дію Указом Президента України від 20.08.2021 № 372 (схвалено на засіданні Кабінету Міністрів України 15.09.2021, протокол № 107), Держекспортконтроль здійснював роботу з розробки проекту Державної програми взаємодії з промисловістю у сфері державного експортного контролю.

Зазначеною Програмою в тому числі передбачається здійснення організаційних та інших заходів, спрямованих на удосконалення функціонування систем внутрішньофірмового експортного контролю, що створюються суб’єктами господарювання, та підготовку фахівців з експортного контролю, які повинні забезпечувати роботу таких систем.

Цей напрям роботи викликав необхідність розробки додаткових суттєвих змін до Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб’єктом здійснення міжнародних передач, спрямованих на реалізацію напрямів згаданої Державної програми, після її прийняття.

У зв’язку з цим, розробку проекту постанови перенесено до схвалення проекту Державної програми у відповідній редакції.

 

 

 

___________________


 

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль