Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків

З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Голова Державної служби

експортного контролю України

                              О. Павліченко

 

«___» ___________  2020 року

 

 

З В І Т

за результатами оцінки корупційних ризиків

 

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 за № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19.01.2017 за № 31, комісією з оцінки корупційних ризиків, затвердженою наказом Держекспортконтролю від 28.12.2016 за № 148, за участю представників громадськості здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють.

Крім того, визначено заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

З цією метою, виконуючим обов‘язки Голови Держекспортконтролю Шайтаном О.В., як суб‘єктом затвердження антикорупційної програми, прийняте рішення про проведення оцінки корупційних ризиків (доповідна записка від 20.01.2020 № 33/19/81-20). 21.01.2020 інформація про прийняте рішення та можливість взяти участь у процесі виявлення, ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю було розміщено на офіційному веб-сайті.

Комісією Держекспортконтролю розроблено та затверджено робочий план заходів з оцінки корупційних ризиків (від 21.01.2020 № 43/19/81-20).

Участь у процесі ідентифікації та оцінки корупційних ризиків взяли представники громадськості, у тому числі – члени Громадської Ради Держекспортконтролю. Про проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків і можливість участі у вказаному процесі повідомлено листами (від 07.02.2020 № 848/81-20) кожного із суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, які мають атестовані Держекспортконтролем системи внутрішньофірмового експортного контролю (всього – 76). З метою залучення до вказаного процесу співробітників Держекспортконтролю на дошці оголошень органу розміщено відповідне повідомлення, а також інформацію про склад комісії з оцінки корупційних ризиків, у членів якої можливо отримати консультацію з даного питання та надати їм свої пропозиції.

Ідентифікацію корупційних ризиків здійснено шляхом аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища Держекспортконтролю на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах у сфері державного експортного контролю та організаційно-управлінській діяльності вказаного органу.

Для цього, у ході підготовки робочого плану були виділені та конкретизовані об‘єкти оцінки корупційних ризиків (функції та завдання Держекспортконтролю та його посадових осіб, способи їх реалізації за кожним напрямком організаційно-управлінської діяльності органу, нормативно-правові акти, які їх регламентують), визначені виконавці  з числа членів комісії.

         У ході вивчення об‘єктів дослідження були використані наступні джерела інформації: результати здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків у ході виконання Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2018-2019 роки, результати опитування суб‘єктів здійснення міжнародних передач контрольованих товарів, які мають атестовані в Держекспортконтролі системи внутрішньофірмового експортного контролю, нормативно-правові акти, які регламентують діяльність у сфері державного експортного контролю, положення про Держекспортконтроль та його структурні підрозділи, посадові інструкції службовців, результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами та співробітниками Держекспортконтролю, публікації в засобах масової інформації та ін.

У першу чергу здійснено аналіз результатів здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків у ході виконання Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2018-2019 роки. Станом на грудень
2019 року більшість запланованих заходів виконано, корупційні ризики усунено або локалізовано шляхом організації систем контролю, проведення профілактично-навчальних заходів та нормативного врегулювання визначених процесів. Проте, у зв‘язку із обставинами, які не залежать від Держекспортконтролю (виконання встановлених регламентів внесення змін або прийняття нових редакцій нормативних актів, не передбачене бюджетом України на 2019 рік фінансування впровадження розробленої за кошти міжнародної фінансової допомоги електронної системи ліцензування у сфері державного експортного контролю, ін.) деякі заходи знаходяться у процесі завершення або подальшого опрацювання. Локалізація деяких виявлених корупційних ризиків потребує постійної роботи з організації та здійснення заходів контролю.

Беручи до уваги те, що загальні засади антикорупційної політики у сфері державного експортного контролю, функції, завдання та повноваження структурних підрозділів Держекспортконтролю (як об‘єкти дослідження під час виявлення, ідентифікації та оцінки корупційних ризиків) суттєво не змінилися, заходи з усунення та локалізації деяких раніше виявлених корупційних ризиків організовані та продовжують реалізовуватися, комісією з оцінки корупційних ризиків прийнято рішення (протокол реєстр.
№ 51/19/81-20 від 30.01.2020) при оцінці корупційних ризиків та розробці Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки за основу взяти напрацювання, отримані у ході реалізації Антикорупційної програми за попередні роки. При цьому, врахувати останні зміни, внесені до антикорупційного законодавства та нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю, пропозиції громадськості та суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання.

         У результаті аналізу нормативно-правових актів, які регламентують діяльність у сфері державного експортного контролю, виявлені деякі положення (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, відсутність критеріїв застосування деяких вимог, повноважень або обмежень, що можуть призвести до вибіркового їх використання), які можуть  створювати умови для можливого вчинення  корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень та ідентифіковані як корупційні ризики.

         У ході аналізу організаційно-управлінської діяльності Держекспортконтролю за визначеними об‘єктами та напрямками функціонування кожного структурного підрозділу (створення та реалізація завдань організаційної структури, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, надання адміністративних послуг та забезпечення дотримання зобов‘язань з питань державного експортного контролю та міжнародних режимів нерозповсюдження, проведення процедур закупівель, дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу») ідентифіковані корупційні ризики, пов‘язані з нечіткою та неповною регламентацією деяких процесів, складністю та специфікою процедур розгляду заяв суб‘єктів господарювання, відсутністю автоматизованих етапів розгляду заяв суб‘єктів господарювання та загальнодоступних інформаційних електронних баз даних у сфері державного експортного контролю, що створює умови для можливого упередженого прийняття рішень та вчинення корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень.

         За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснено їх формальне визначення.

На підставі отриманих даних здійснено оцінку ідентифікованих корупційних ризиків за критеріями ймовірності їх виникнення та наслідків корупційного чи пов‘язаного з корупцією правопорушення, визначено пріоритетність корупційних ризиків.

         Результати аналізу вказаних об‘єктів дослідження та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю викладені у таблиці ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов‘язаного з корупцією, а також у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаються).

Протягом контрольного періоду комісією з оцінки корупційних ризиків буде здійснюватись постійний контроль за виконанням та аналіз результатів реалізації запланованих заходів, а також ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю. До участі у цьому процесі буде залучено громадськість (шляхом включення представників громадськості до складу комісії Держекспортконтролю з оцінки корупційних ризиків, залучення до моніторингу виконання заходів Громадської ради Держекспортконтролю, розміщення звітів про виконання Антикорупційної програми на офіційному веб-сайті).

Для здійснення вказаного моніторингу члени комісії користуються правами, передбаченими Положенням про комісію Державної служби експортного контролю України з оцінки корупційних ризиків, затвердженим наказам Держекспортконтролю від 28.12.2016р. за № 148.

Щоквартально (до 10 числа наступного кварталу) за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми членами комісії Держекспортконтролю з оцінки корупційних ризиків буде здійснюватись оцінка виконання запланованих заходів щодо своєчасності, відповідності їх спрямування та повноти виконання, результатів їх здійснення.  У разі виявлення недоліків у ході реалізації заходів вказане буде фіксуватись у вигляді доповідної записки на ім‘я голови комісії, розглядатися на засіданні комісії, протокольним рішенням комісії будуть визначатись заходи щодо усунення виявлених недоліків, відповідальні особи та контрольні терміни виконання.

Результати моніторингу щоквартально будуть розглядатися на засіданні комісії. Знову виявлені, ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, а також заходи щодо їх усунення за рішенням комісії будуть долучені окремим документом до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та, після погодження з Національним агентством,  будуть внесені як доповнення до Антикорупційної програми.

Щоквартально (до 15 числа наступного місяця) за результатами реалізації заходів Антикорупційної програми буде підготовлено та направлено до Національного агентства звіт за визначеною формою та інформацію щодо змін за результатами моніторингу її виконання.

У разі надання  Національним агентством пропозицій чи зауважень щодо удосконалення (конкретизації) окремих положень Антикорупційної програми, вони будуть розглянуті на засіданні комісії Держекспортконтролю з оцінки корупційних ризиків. За результатами розгляду буде прийняте рішення щодо шляхів усунення виявлених недоліків, необхідності та доцільності внесення змін до Антикорупційної програми або застосування інших заходів, про що буде поінформовано Національне агентство (у разі внесення змін до Антикорупційної програми – погодження з Національним агентством).

 

Додаток: 1. Таблиця ідентифікованих корупційних ризиків, на ___ аркушах, нетаємно.

  1. Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, на ___ аркушах, нетаємно.

 

 

Голова комісії Держекспортконтролю

з оцінки корупційних ризиків                                                Ю. Ніфантов

«___» __________ 2020 року

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль