Антикорупційна програма Державної служби експортного контролю України на 2020-2021 роки

Затверджено:

Наказом Голови Державної служби

експортного контролю України

28  від 21.04.2020 (зі змінами,

внесеними наказом №50 від 15.07.2020)

                                      

 

 

Антикорупційна програма

Державної служби експортного контролю України

на 2020-2021 роки

 

  1. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері державного експортного контролю, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

 

Антикорупційна програма Державної служби експортного контролю України (далі – Держекспортконтроль) розроблена відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 19.01.2017 за № 31, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства та здійснення їх погодження, затвердженого  рішенням Національного агентства від 08.12.2017 за № 1379, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 за № 126, базується на інших положеннях вказаного Закону та Законів України «Про державну службу», «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», Положення про Держекспортконтроль, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №159, а також на Пріоритетних напрямів діяльності Держекспортконтролю, визначених Мінекономіки на 2020-2022 роки та Плану роботи Держекспортконтролю на 2020 рік.

У контексті реалізації цих положень та пріоритетів, відомча антикорупційна політика ґрунтується на принципах законності, прозорості, доступності, галузевої належності та всеохопленості, об‘єктивності та неупередженості, і спрямована на:

- посилення інституціальної спроможності забезпечення захисту національних інтересів, дотримання міжнародних зобов‘язань України в сфері державного експортного контролю одночасно з дерегуляцією надання адміністративних послуг, підвищення оперативності та прозорості діяльності системи експортного контролю України;

- внесення змін до чинного законодавства з метою забезпечення доступності, зрозумілості та оптимізації процедур надання адміністративних послуг у сфері державного експортного контролю, наближення процедур національного експортного контролю до стандартів ЄС, впровадження в національне законодавство Єдиного списку товарів подвійного використання, впровадження інших змін за результатами роботи в міжнародних режимах експортного контролю;

- створення загальноохоплюючої системи електронного ліцензування у сфері державного експортного контролю;

- відстоювання інтересів України у міжнародних заходах з питань нерозповсюдження та експортного контролю, включаючи підготовку та участь у заходах в основних міжнародних режимах експортного контролю;

- підвищення прозорості діяльності системи державного експортного контролю.

Метою прийняття Програми є продовження створення ефективної системи запобігання, виявлення та протидії корупції в Держекспортконтролі на основі визначених засад формування та реалізації антикорупційної політики.

Для досягнення мети Програми та забезпечення виконання на постійній основі антикорупційних механізмів необхідно:

здійснити аналіз даних про корупційні ризики в Держекспортконтролі, чинники, які їх обумовлюють, забезпечити постійний моніторинг (розгляд результатів – щомісячно) виконання Службою функцій та завдань (очікувані результати – своєчасне виявлення умов, що сприяють вчиненню корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень, розроблення заходів та ефективна локалізація корупційних ризиків);

зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність Держекспортконтролю, посилити роль у цьому процесі громадського контролю (очікувані результати – прозора діяльність Держекспортконтролю, активна участь громадськості у здійсненні заходів контролю за виконанням антикорупційних заходів);

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності посадовими особами Держекспортконтролю (очікувані результати – попередження фактів корупції, конфлікту інтересів, порушення етичних стандартів поведінки);

забезпечити здійснення фінансового контролю шляхом декларування майна, доходів, витрат посадовими та службовими особами Держекспортконтролю (очікуваний результат – своєчасне та обов‘язкове подання співробітниками Держекспортконтролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, повідомлень про відкриття валютних рахунків у банках-нерезидентах та про суттєві зміни у майновому стані);

забезпечити дієвий контроль за дотриманням службовцями Держекспортконтролю обмежень та заборон, передбачених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» (очікуваний результат – попередження порушень встановлених обмежень та заборон);

створити належні умови для отримання інформації від викривачів про корупційні та пов‘язані з корупцією правопорушення, а також систему їх захисту та збереження конфіденційності даних (очікуваний результат – функціонування в Держекспортконролі загальнодоступної для отримання повідомлень та надійно захищеної від доступу сторонніх осіб системи, наявність довіри до неї з боку викривачів);

сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, сформувати нетолерантне ставлення бізнесу до корупції, сформувати в Держекспортконтролі та суспільстві ідеї нетерпимості до корупції (очікуваний результат – усвідомлення співробітниками Держекспортконтролю та представниками суб‘єктів господарювання негативних наслідків вчинення корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень);

впровадити ефективний моніторинг та координацію реалізації антикорупційної програми із залученням представників громадянського суспільства (очікуваний результат – своєчасне виявлення можливих недоліків у заходах, передбачених антикорупційною програмою, нових корупційних ризиків, розробка та внесення відповідних змін).

Крім того, після затвердження антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми до розділу 1 Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки будуть внесені (протягом  30 календарних днів з дня такого затвердження) та погодженні з Національним агентством відповідні доповнення щодо реалізації заходів, співвиконавцем яких є Держекспортконтроль як центральний орган виконавчої влади.

 

  1. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси

 

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02.12.2016 за № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства від 19.01.2017 за № 31, комісією з оцінки корупційних ризиків, затвердженою наказом Держекспортконтролю від 28.12.2016 за № 148, за участю представників громадськості здійснено комплекс заходів з ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють.

Крім того, визначено заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

З цією метою, виконуючим обов‘язки Голови Держекспортконтролю Шайтаном О.В., як суб‘єктом затвердження антикорупційної програми, прийняте рішення про проведення оцінки корупційних ризиків (доповідна записка від 20.01.2020 № 33/19/81-20). 21.01.2020 інформація про прийняте рішення та можливість взяти участь у процесі виявлення, ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю було розміщено на офіційному веб-сайті.

Комісією Держекспортконтролю розроблено та затверджено робочий план заходів з оцінки корупційних ризиків (від 21.01.2020 № 43/19/81-20).

Участь у процесі ідентифікації та оцінки корупційних ризиків взяли представники громадськості, у тому числі – члени Громадської Ради Держекспортконтролю. Про проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків і можливість участі у вказаному процесі повідомлено листами (від 07.02.2020 № 848/81-20) кожного із суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання, які мають атестовані Держекспортконтролем системи внутрішньофірмового експортного контролю (всього – 76). З метою залучення до вказаного процесу співробітників Держекспортконтролю на дошці оголошень органу розміщено відповідне повідомлення, а також інформацію про склад комісії з оцінки корупційних ризиків, у членів якої можливо отримати консультацію з даного питання та надати їм свої пропозиції.

Ідентифікацію корупційних ризиків здійснено шляхом аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища Держекспортконтролю на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах у сфері державного експортного контролю та організаційно-управлінській діяльності вказаного органу.

Для цього, у ході підготовки робочого плану були виділені та конкретизовані об‘єкти оцінки корупційних ризиків (функції та завдання Держекспортконтролю та його посадових осіб, способи їх реалізації за кожним напрямком організаційно-управлінської діяльності органу, нормативно-правові акти, які їх регламентують), визначені виконавці  з числа членів комісії.

         У ході вивчення об‘єктів дослідження були використані наступні джерела інформації: результати здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків у ході виконання Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2018-2019 роки, результати опитування суб‘єктів здійснення міжнародних передач контрольованих товарів, які мають атестовані в Держекспортконтролі системи внутрішньофірмового експортного контролю, нормативно-правові акти, які регламентують діяльність у сфері державного експортного контролю, положення про Держекспортконтроль та його структурні підрозділи, посадові інструкції службовців, результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами та співробітниками Держекспортконтролю, публікації в засобах масової інформації та ін.

         У першу чергу здійснено аналіз результатів здійснених заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків у ході виконання Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2018-2019 роки. Станом на грудень
2019 року більшість запланованих заходів виконано, корупційні ризики усунено або локалізовано шляхом організації систем контролю, проведення профілактично-навчальних заходів та нормативного врегулювання визначених процесів. Проте, у зв‘язку із обставинами, які не залежать від Держекспортконтролю (виконання встановлених регламентів внесення змін або прийняття нових редакцій нормативних актів, не передбачене бюджетом України на 2019 рік фінансування впровадження розробленої за кошти міжнародної фінансової допомоги електронної системи ліцензування у сфері державного експортного контролю, ін.) деякі заходи знаходяться у процесі завершення або подальшого опрацювання. Локалізація деяких виявлених корупційних ризиків потребує постійної роботи з організації та здійснення заходів контролю.

Беручи до уваги те, що загальні засади антикорупційної політики у сфері державного експортного контролю, функції, завдання та повноваження структурних підрозділів Держекспортконтролю (як об‘єкти дослідження під час виявлення, ідентифікації та оцінки корупційних ризиків) суттєво не змінилися, заходи з усунення та локалізації деяких раніше виявлених корупційних ризиків організовані та продовжують реалізовуватися, комісією з оцінки корупційних ризиків прийнято рішення (протокол реєстр.
№ 51/19/81-20 від 30.01.2020) при оцінці корупційних ризиків та розробці Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки за основу взяти напрацювання, отримані у ході реалізації Антикорупційної програми за попередні роки. При цьому, врахувати останні зміни, внесені до антикорупційного законодавства та нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю, пропозиції громадськості та суб‘єктів здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання.

         У результаті аналізу нормативно-правових актів, які регламентують діяльність у сфері державного експортного контролю, виявлені деякі положення (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, відсутність критеріїв застосування деяких вимог, повноважень або обмежень, що можуть призвести до вибіркового їх використання), які можуть  створювати умови для можливого вчинення  корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень та ідентифіковані як корупційні ризики.

         У ході аналізу організаційно-управлінської діяльності Держекспортконтролю за визначеними об‘єктами та напрямками функціонування кожного структурного підрозділу (створення та реалізація завдань організаційної структури, системи внутрішнього контролю, управління персоналом, надання адміністративних послуг та забезпечення дотримання зобов‘язань з питань державного експортного контролю та міжнародних режимів нерозповсюдження, проведення процедур закупівель, дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законами України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу») ідентифіковані корупційні ризики, пов‘язані з нечіткою та неповною регламентацією деяких процесів, складністю та специфікою процедур розгляду заяв суб‘єктів господарювання, відсутністю автоматизованих етапів розгляду заяв суб‘єктів господарювання та загальнодоступних інформаційних електронних баз даних у сфері державного експортного контролю, що створює умови для можливого упередженого прийняття рішень та вчинення корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень.

         За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснено їх формальне визначення.

На підставі отриманих даних здійснено оцінку ідентифікованих корупційних ризиків за критеріями ймовірності їх виникнення та наслідків корупційного чи пов‘язаного з корупцією правопорушення, визначено пріоритетність корупційних ризиків.

         Результати аналізу вказаних об‘єктів дослідження та оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю викладені у таблиці ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов‘язаного з корупцією, а також у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаються).

 

  1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

 

№ п/п

Заходи

Дата виконання та виконавець

Примітки

1

Оприлюднити антикорупційну програму Держекспортконтролю на 2020-2021 роки на офіційному веб-сайті з метою поширення інформації щодо заходів з запобігання корупції, їх обговорення та отримання можливих пропозицій і доповнень, а також організації громадського контролю за її реалізацією.

Протягом одного робочого дня після погодження в Національному агентстві та отримання в Держекспортконтролі  - Тищенко Г.В.

 

2

Взяти участь у засіданні Громадської ради Держекспортконтролю (за погодженням), під час якого ознайомити її представників з положеннями Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки, з їх правами, основними напрямками запобігання та виявлення корупції, залучити їх до контролю та реалізації запланованих заходів.

Травень 2020р. -

Ніфантов Ю.М.

 

3

Додатково довести до працівників Держекспортконтролю правила внутрішнього службового розпорядку та етичні стандарти поведінки службовців відповідно до положень Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції». Ознайомлення з вказаними положеннями при зарахуванні на роботу нових працівників.

Травень 2020р.,

травень 2021р., при зарахуванні на роботу -

Півненко О.О.,

Ніфантов Ю.М.

 

4

З метою забезпечення виконання заходів та належного контролю за реалізацією Антикорупційної програми Держекспортконтролю на 2020-2021 роки провести навчання з членами Комісії з оцінки корупційних ризиків:

- щодо шляхів виконання запланованих в рамках Антикорупційної програми заходів та кінцевої мети їх здійснення;

- щодо шляхів та критеріїв моніторингу виконання Антикорупційної програми, порядку перевірки інформації стосовно можливого виявлення нових корупційних ризиків, їх ідентифікації та оцінки, внесення змін та доповнень до Антикорупційної програми.  

 

 

 

 

 

 

Травень 2020 р.;

Січень 2021 р. –

Ніфантов Ю.М.

Червень 2020 р.;

Березень 2021 р. –

Ніфантов Ю.М.

 

5

З метою забезпечення вчасного та правильного подання співробітниками Держекспортконтролю декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави, провести навчання щодо положень розділу VII Закону України «Про запобігання корупції», Роз‘яснення Національного агентства від 13.02.2020 №1 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю

Січень 2021 р. –

Ніфантов Ю.М.

 

6

Проводити ознайомлення співробітників Держекспортконтролю з вимогами діючого законодавства України у сфері запобігання та виявлення корупції, знову прийнятими нормативними актами, методологією та роз‘ясненнями компетентних органів.

Протягом контрольного періоду - Ніфантов Ю.М.

 

7

Надавати іншим структурним підрозділам Держекспортконтролю та окремим співробітникам роз‘яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, правил внутрішнього службового розпорядку, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства.

Протягом контрольного періоду - Ніфантов Ю.М.

 

8

Додатково провести ознайомлення працівників Держекспортконтролю з Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, затвердженими Рішенням Національного агентства від 29.09.2017 № 839. Довести до службовців про обов‘язковість повідомлення уповноваженій особі з питань запобігання корупції та Голові Служби щодо виявлених ознак потенційного або реального конфлікту інтересів, можливих передумов вчинення корупційного чи пов‘язаного з корупцією правопорушення. Ознайомлення з вказаними положеннями при зарахуванні на роботу нових працівників.

Червень 2020р.,

Червень 2021р., при зарахуванні на роботу -

Ніфантов Ю.М.

 

9

Додаткове ознайомлення працівників Держекспортконтролю з положеннями Закону України «Про запобігання корупції» щодо корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень, пов‘язаних з недотриманням встановлених законодавством обмежень, а саме:

- обмеження  щодо використання службових повноважень чи свого становища;

- обмеження щодо одержання подарунків або неправомірної вигоди;

- обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;

- обмеження спільної роботи близьких осіб.

Липень 2020р.,

липень 2021р., при зарахуванні на роботу -

Півненко О.О.,

Ніфантов Ю.М.

 

10

Беручи до уваги значну кількість нормативно-правових актів у сфері державного експортного контролю, до яких планується за участю Держекспортконтролю внести зміни або викласти у новій редакції, з метою забезпечення дотримання вимог законодавства та недопущення впливу корупційних чинників на прийняття рішень, провести навчання співробітників відділу нормативно-правової роботи щодо внесених змін та шляхів забезпечення дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України та Порядку взаємодії Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра Мінекономіки, антикорупційної складової у їх чіткому виконанні, положення, які містять корупційні ризики (нечітка регламентація, дискреційні повноваження тощо).

Травень 2020р.,

березень 2021р. –

Байбуза Д.С.,

Ніфантов Ю.М.

 

11

З метою створення ефективного механізму попередження та врегулювання конфлікту інтересів, забезпечення здійснення дієвого фінансового контролю, створення належних умов для отримання інформації від викривачів про корупційні та пов‘язані з корупцією правопорушення, ініціювати проведення навчання працівників Держекспортконтролю з залученням фахівців (за погодженням) Національного агентства з питань запобігання корупції з наступних тематик:

- Конфлікт інтересів. Сутність, шляхи виявлення та запобігання;

 

 

- Електронне декларування, види декларацій, їх відмінність та особливості, найбільш поширені порушення та помилки у цій сфері;

 

- Розмежування функцій між спеціально уповноваженими суб‘єктами у сфері протидії корупції, нормативно-правові акти, які це регламентують.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За погодженням – вересень 2020р.,

Півненко О.О.,

Ніфантов Ю.М.

За погодженням –січень–лютий 2021р.-

Півненко О.О.,

Ніфантов Ю.М.

За погодженням – травень 2021р. -

Ніфантов Ю.М.

 

 

12

З метою виконання положень Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», попередження порушення етичних стандартів поведінки та забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності державними службовцями, ініціювати проведення навчання працівників Держекспортконтролю з залученням (за погодженням) фахівців Національного агентства України з питань державної служби з наступних тематик:

- Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Службова дисципліна. Засади дисциплінарної відповідальності;

- Методологія здійснення дисциплінарного провадження та особливості оформлення документів. Службове розслідування;

- Виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов‘язаного з корупцією правопорушення чи невиконання Закону України «Про запобігання корупції» в інший спосіб, у рамках дисциплінарного провадження;

- Порядок та особливості проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «А», «Б» і «В» відповідно до статті 44 Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2017р. № 640.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За погодженням –жовтень 2020р.,

Півненко О.О.,

Ніфантов Ю.М.,

Тищенко Г.В.

 

 

 

 

 

 

 

За погодженням –листопад 2020р.

Півненко О.О.,

Ніфантов Ю.М.

 

13

З метою підвищення кваліфікації та професійного рівня у сфері запобігання та виявлення корупції взяти участь у семінарах, тренінгах та інших навчальних заходах.

Протягом контрольного періоду – Ніфантов Ю.М.,

Півненко О.О.

 

 

Передбачений перелік заходів з навчання та поширення інформації щодо запобігання та виявлення корупційних та пов‘язаних з корупцією правопорушень не є вичерпним та буде доповнюватися протягом контрольного періоду за результатами моніторингу (щоквартально) виконання антикорупційної програми Держекспортконтролю, аналізу нових тенденцій та змін чинного  антикорупційного законодавства.

 

  1. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм

 

Протягом контрольного періоду комісією з оцінки корупційних ризиків буде здійснюватись постійний контроль за виконанням та аналіз результатів реалізації запланованих заходів (з розглядом висновків за кожним з напрямків функціонування Держекспортконтролю на засіданнях комісії – щомісячно), а також ідентифікація та оцінка корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю. До участі у цьому процесі буде залучено громадськість (шляхом включення представників громадськості до складу комісії Держекспортконтролю з оцінки корупційних ризиків, залучення до моніторингу виконання заходів Громадської ради Держекспортконтролю, розміщення звітів про виконання Антикорупційної програми на офіційному веб-сайті).

Для здійснення вказаного моніторингу члени комісії користуються правами, передбаченими Положенням про комісію Державної служби експортного контролю України з оцінки корупційних ризиків, затвердженим наказом Держекспортконтролю від 28.12.2016р. за № 148.

Щоквартально (до 10 числа наступного кварталу) за результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми членами комісії Держекспортконтролю з оцінки корупційних ризиків буде здійснюватись оцінка виконання запланованих заходів щодо своєчасності, відповідності їх спрямування та повноти виконання, результатів їх здійснення (ефективності реалізації, результатів впливу на корупційний ризик, стан його локалізації та усунення).

У разі виявлення недоліків у ході реалізації заходів вказане буде фіксуватись у вигляді доповідної записки на ім‘я голови комісії, розглядатися на засіданні комісії, протокольним рішенням комісії будуть визначатись заходи щодо усунення виявлених недоліків, відповідальні особи та контрольні терміни виконання. Крім того, на засіданні комісії будуть розглядатись результати  моніторингу виконання Антикорупційної програми, отримані від Громадської ради при Держекспортконтролі та інформація, отримана від громадськості.

Результати моніторингу щоквартально будуть розглядатися на засіданні комісії. Знову виявлені, ідентифіковані та оцінені корупційні ризики, а також заходи щодо їх усунення за рішенням комісії будуть долучені окремим документом до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків та, після затвердження Головою Держекспортконтролю і погодження з Національним агентством,  будуть внесені як доповнення до Антикорупційної програми.

Щоквартально (до 15 числа наступного місяця) за результатами реалізації заходів Антикорупційної програми буде підготовлено та направлено до Національного агентства звіт за визначеною формою та інформацію щодо змін за результатами моніторингу її виконання.

Крім передбачених вище, Антикорупційна програма підлягає перегляду, внесенню змін або доповнень у наступних випадках:

- у разі надання  Національним агентством пропозицій чи зауважень щодо удосконалення (конкретизації) окремих положень Антикорупційної програми;

- у разі внесення змін до законодавства, що впливають на діяльність Держекспортконтролю, у тому числі - антикорупційних;

- у разі встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної програми недієвості  визначених нею заходів;

- за результатами проведеної щорічної оцінки корупційних ризиків у діяльності Держекспортконтролю (у 2021 році).

За результатами розгляду буде прийняте рішення щодо шляхів усунення виявлених недоліків, необхідності та доцільності внесення змін до Антикорупційної програми або застосування інших заходів, про що буде поінформовано Національне агентство. У разі прийняття рішення щодо необхідності внесення змін – після затвердження Головою Держекспортконтролю та погодження з Національним агентством будуть внесені зміни як доповнення до Антикорупційної програми.

 

  1. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов‘язаним з корупцією правопорушенням, заходи

 

У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов‘язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Держекспортконтролю, проводити перевірки отриманої інформації, приймати рішення щодо наявності підстав для притягнення їх до  дисциплінарної відповідальності, інформувати в установленому порядку про такі факти спеціально уповноважених суб‘єктів у сфері протидії корупції відповідно до їх компетенції (очікуваний результат – притягнення винних осіб до передбаченої чинним законодавством відповідальності).

 

Додаток: Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків,
від 17.04.2020 № 188/19/81-20, з додатками, на 66 аркушах, не таємно.

 

Голова комісії з оцінки

корупційних ризиків Держекспортконтролю                    Ю. Ніфантов

«__» ____________ 2020 року

Про службу
Новини
Головне
Семінари
Фото-галерея
Протокольні рішення
Регуляторна політика
Адміністративні послуги
Посвідчення про реєстрацію
Висновок на переговори
Висновок на тимчасове ввезення/вивезення
Висновок на транзит
Дозвіл на експорт/імпорт
Міжнародний імпортний сертифікат
Атестація СВФЕК
Повноваження на здійснення діяльності щодо попередньої ідентифікації товарів у галузі державного експортного контролю
Експортний контроль
Обсяги міжнародних передач озброєнь
Громадська рада
Матеріали громадської ради
Для громадськості
Публічна інформація
Нормативна база
Правила доступу
Звернення громадян
Консультація з громадскістю
Річний орієнтований план проведення консультацій
Антикорупційна діяльність
Внутрішній аудит
Структура
Система ВФЕК
Банер
Телефони для зв'язку
ГОЛОВНЕ
Фотогалерея
Новини
Презентації
Експортний контроль